Bakgrunn for studien

Et betydelig antall personer med rusmiddelavhengighet avbryter behandling hvert eneste år og vi har lite kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til dette. Det gjelder i særdeleshet personer som mottar vedlikeholdsmedikamenter (LAR), men også de med annen type rusmiddelavhengighet. NorCOMT-studien ønsker å belyse potensielle faktorer som bidrar til behandlingsavbrudd fordi man ved å få mer kunnskap om disse kan bidra til bedre tilrettelegging av differensiert oppfølgning. Det foreligger også begrenset kunnskap om hvordan personer som har vært, og er i, rusbehandling over tid, har det i hverdagen både med tanke på psykososiale forhold og livskvalitet generelt. Dette er bakgrunnen for inndelingen i tre grupper intervjudeltagere som beskrevet i avsnittet over, nemlig intervju med dem som påbegynner rusbehandling, oppfølgningsintervju ett år etter og intervjuer med en gruppe pasienter som har vært i LAR i mer enn tre år.

I Norge i dag har vi ingen nasjonale studier som følger de samme pasientene i LAR over tid. LAR er nå den viktigste behandlingen for opioidavhengighet og det understreker viktigheten av mer systematisk kunnskap å basere behandlingsopplegget på. I studien legges det opp til å sammenlikne deltagerne i de tre intervjugruppene.

Det er en mulighet for at opplysninger gitt i intervjuene senere koples til nasjonale registre (helsetjenester, arbeid- og trygdeytelser, reseptregister, strafferegister, dødsårsaksregister) etter å ha blitt anonymisert (denne prosessen beskrives utfyllende i neste avsnitt). Å gjøre flere personlige oppfølgningsintervjuer ville vært det beste, men det er såpass ressurskrevende at det er et godt alternativ å bruke registerdata for å kunne gjøre enda en oppfølgning på et senere tidspunkt.