Organisering og metode

NorCOMT-studien er en multisenterstudie. Det innebærer at informasjonen samles inn fra rusbehandlingstiltak over nesten hele Norge. Tiltakene har forpliktet seg til å spørre alle pasienter som begynner i behandling hos dem om deltagelse i studien og til å følge opp dette. En liste med tiltak som deltar finner du i fanen på hovedsiden. Tiltakene har 1-2 kontaktpersoner med et særlig ansvar for og kompetanse på NorCOMT. Ansatte i LAR-tiltak intervjuer deltagere i gruppen «LAR-veteraner» utfra noen gitte kriterier.

NorCOMT er også en prospektiv, naturalistisk oppfølgingsstudie. Det betyr helt enkelt at deltagerne følges over tid fra et gitt tidspunkt (baseline-intervjuet) til de intervjues igjen ett år senere (oppfølgningsintervjuet), der de naturlig oppholder seg der og da. SERAF har ansvar for oppfølgningsintervjuene. Via kontaktinformasjonen deltagerne oppga et år tidligere, tar vi kontakt og reiser rundt i landet, dit det passer best for folk å bli intervjuet.

Det er enkelte forskjeller mellom intervjuskjemaene som brukes til de ulike deltagergruppene, men «stammen» er den samme. Alle versjonene inneholder hele eller deler av anerkjente spørreskjemaer, for eksempel spørsmål om livskvalitet og psykisk helse fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Intervjuskjemaene og deltagerinformasjonen finner du i fanen øverst på hovedsiden.

Skriftlig samtykke innhentes fra alle som ønsker å delta. Samtykket må være informert. Det innebærer at den som forespør om deltagelse må sikre seg om at den som spørres informeres på en måte som gjør at han eller forstår hva man sier ja eller nei til.

All informasjon anonymiseres og det vil ikke være mulig å identifisere noen deltagere i resultatene av studien når disse publiseres.