Artikler/Presentasjoner

NB! Vi holder også oppdatert en prosjektside på ResearchGate. Send oss gjerne en mail hvis du ikke har tilgang til en artikkel.

En ny artikkel har utforsket et internasjonalt brukt livskvalitetsinstrument, WHOQOL-BREF, for første gang blant norske ruspasienter.

I den 12. Nasjonale LAR-konferansen i 2018 holdte Anne Bukten og Ley siste foredrag. De snakket om utfordringer og suksesser blant langvarige pasienter i LAR.

I Oktober 2018 presenterte vi spennende funn om LAR-veteraner og benzodiazepine bruk i Italia. Prosjektleder Thomas Clausen diskuterte benzodiazepiner, amfetaminer, og behandlingsavbrudd blant nye LAR pasienter i Polen i Mai 2018.

Selvkontroll, ADHD, og psykiske vansker har vært temaer av flere artiklene.

Vi holdte en kort presentasjon på Vettre Seminaret i Vettre, 13-14. November 2017. Vi diskuterte LAR-pasienter i NorComt, behandlingsavbrudd, og rusnettverk, med tittelen: «Social network changes predicts adherence to opioid maintenance treatment».

Alle tre doktorgrader har blitt levert og strålende forsvart! Kristin sin om ADHD blant LAR-pasienter, hvor hun analyserte spennende data både fra NorComt og fra en tidligere klinisk studie. Ingeborg sin om kriminalitet og rusbruk, og Ley sin om livskvalitet og sosiale nettverk.

De alle fleste deltakere som begynte i NorComt rapporterte bekymrende lav livskvalitet, og halvparten brukte mestparten av tiden sin med folk som også ruset seg. I en ny artikkel fokuserte vi på hvordan deltakeres sosiale nettverk og livskvalitet utviklet seg over ett år. Les mer om artikkelen her, og artikkelen selv her.

I august 2017 gikk Norcomt-teamet til Arendalsuka. Vi presenterte en poster om selvrapporterte endringer blant NorComt-deltakere, hvor vi skilte mellom de som var fortsatt i behandling etter år og de som hadde avbrutt. Her er en klipp fra posteren:

ADHD-symptomer er overraskende høy blant NorComt-deltakere, ca. 35%. Deltakere med ADHD slitet også mer psykisk, og denne artikkelen diskuterer utfordringene – samtidig hvor viktig det er – å utrede ruspasienter for ADHD ved behandlingsoppstart. Les artikkelen her.

I Forskerkonferansen om psykisk helse og rus i februar 2017 presenterte vi en poster som sammenlignet livskvalitetsendringer («QoL») av deltakere som avbrutt behandling («drop-outs»), de som fulført behandling etter planen («completers»), og de som fortsatt i behandling, ett år etter at vi intervjuet dem for første gang. En klipp fra posteren med highlights:

Den tredje publiserte artikkelen er en kort validering av et nytt instrument for å måle livskvalitet:  «Validating the generic quality of life tool «QOL10» in a substance use disorder treatment cohort exposes a unique social construct.» Tusen takk til deltakerne som orket å fylle ut det ekstra livskvalitetsskjemaet helt på slutten av oppfølgingsintervjuet, slik at vi kunne utforske dette!

Livskvalitet er fokus i den andre publiserte artikkelen i NorCOMT; «Many correlates of poor quality of life among substance users entering treatment are not addiction-specific.» De fleste som begynte i rusbehandling rapporterte betydelig lavere livskvalitet enn  nordmenn generelt, og lavere enn de med andre kroniske sykdommer. Nytt i denne  artikkelen er at  forventete faktorer  som rusbruk eller avhengighetsgrad ikke hang i sammen med lavere livskvalitet. Istedenfor var menn som var mer alene, som var misfornøyde med vekten sine, og som ikke trente, mer utsatt for lavere livskvalitet. Kvinner med depresjon hadde økt sannsynlighet for å rapportere lavere livskvalitet. Blant både menn og kvinner var daglig LAR-medikament assosiert med bedre livskvalitet sammenlignet med de som ikke var i LAR eller brukte andre rusmidler oftere, som peker på en stabiliseringseffekt av LAR-behandling.

En artikkel med fokus på kriminalitet blant rusbrukere har blitt publisert fra NorCOMT-prosjektet; «Substance use pattern, self-control and social network are associated with crime in a substance-using population.». Les mer her på norsk og her på engelsk.

 

Andre artikler/presentasjoner

Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem? – artikkel publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2014

Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer – artikkel publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2014

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering – Artikkel publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 2012

Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 En helhetlig gjennomgang – Rapport fra SERAF, 2011

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? – En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling, fra SIRUS, 2003